Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Gospodarskopravne pogodbe

Priprava pogodb zahteva poznavanje panoge, v kateri nastopa stranka in predvidevanje bodočih dogodkov pri izvajanju posla. Do danes smo pripravili več sto pogodb, ki so jih sklenile domače in tuje gospodarske družbe.

Menedžerske in delovnopravne pogodbe Za nemoteno poslovanje podjetij so potrebne pogodbe z zaposlenimi, kjer so pravice in obveznosti strank natančno in strogo določene. Pripravljamo pogodbe z menedžerji, predvsem za tuje družbe, pogodbe za ključne kadre in druge pogodbe o zaposlitvi. Izvajamo postopke v primeru kršitev pogodb in odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Izkušnje: svetovanje vodilni mednarodni družbi na področju proizvodnje gospodinjskih aparatov pri sklepanju pogodb z menedžerji slovenskega hčerinskega podjetja; razrešitev direktorja slovenske hčerinske družbe na področju proizvodnje in prodaje industrijskih vozil zaradi zlorabe položaja; svetovanje pri sporazumnem prenehanju vodilnega delavca jeklarskega podjetja; razrešitev vodje sektorja podjetja zaradi slabih rezultatov dela; priprava pravilnikov o delovnih razmerjih, pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest, aktov o nagrajevanju in disciplinskih pravilnikov; izvedba postopka odpuščanja delavec zaradi spolnega nadlegovanja, iz razloga nesposobnosti ter iz ekonomskih razlogov.

Dolgoročne pogodbe o dobavi blaga in storitev Dolgoročne pogodbe so pomembne zaradi velike vrednosti predmeta pogodbe in morajo upoštevati različne možne razvoje poslovnih dogodkov – od spremembe cen surovin, do spremembe končnih cen na trgu, stroškov dela, ravnanja konkurentov in sprememb predpisov. Pripravljamo pogodbe za različne dobavitelje izdelkov in storitev.

Izkušnje: svetovanje pri sklepanju dolgoročnih pogodbo o dobavi industrijskih komponent proizvajalcu; svetovanje tujemu dobavitelju delov za vlake pri javnem naročilu Slovenskih železnic; svetovanje tujemu podjetju pri dobavah barv in lakov slovenskih proizvajalcev; svetovanje oglaševalskemu podjetju pri sklepanju dolgoročnih pogodb o opravljanju oglaševalskih storitev; svetovanje mednarodnemu podjetju na področju storitev v tovornem cestnem prometu pri kršitvi pogodbe s strani slovenskega partnerja.

Prenos licenc, informacijska tehnologija, dobava tehnologije, avtorske pravice Nemoteno delo programske opreme je vitalnega pomena za podjetja, vrednosti pogodb pa so lahko zelo visoke. Strankam svetujemo pri sklepanju pogodb z dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, pri sklepanju pogodb o prenosu avtorskih pravic in drugih podobnih pogodb.

Izkušnje: svetovanje trgovskemu podjetju pri sklepanju več sto tisoč evrov vredne pogodbe o dobavi in vzdrževanju programske opreme s tujim dobaviteljem; svetovanje nemškemu podjetju v davčnih zadevah pri dobavi industrijske opreme za veliko slovensko kemično podjetje; svetovanje slovenski založniški hiši pri prodaji avtorskih pravic tujemu založniku.

Dobava kmetijskih pridelkov Za pridelavo in prodajo kmetijskih pridelkov so značilna velika nihanja cen na trgu. Strankam svetujemo pri sklepanju pogodb o dolgoročni dobavi kmetijskih pridelkov.

Izkušnje: svetovanje največjemu svetovnemu trgovcu s hmeljem pri sklepanju dolgoročnih pogodb s slovenskimi hmeljarji, uveljavljanje kršitev pogodb.

Ustanavljanje podjetij, statusne spremembe Za tuje in za domače stranke ustanavljamo podjetja, pripravljamo menedžerske pogodbe in pogodbe o zaposlitvi urejamo opravljanje računovodskih storitev svetujemo na davčnem področju. Prav tako sestavljamo pogodbe z dobavitelji, najemne pogodbe, pogodbe o nakupu nepremičnin ter svetujemo pri pridobivanju dovoljenj za bivanje in delo.

Izkušnje: svetovanje nemškemu investitorju pri ustanavljanju podjetja in sklepanju menedžerskih pogodb, pogodb o zaposlitvi, najemnih pogodb, splošnih pogojev in drugih aktov na področju civilnega letalstva; svetovanje posameznikom iz tretjih držav pri ustanavljanju podjetij zaradi nakupa nepremičnin, pridobivanju vizumov, sklepanju najemnih pogodb z najemniki nepremičnin naših strank; svetovanje pri ustanavljanju podjetij za tujega lastnika na področju gradbeništva; svetovanje pri oddelitvi dela podjetja, pri spremembah d.d. v d.o.o. in drugih statusnih spremembah.

Prevzemi Redki prevzemi so komercialno uspešni, zato je pomembno, da so skrbno pripravljeni. Opravljamo skrbne preglede, pripravljamo pogodbe o nakupu poslovnih deležev, dokumente za izvedbo statusnih sprememb, nove menedžerske pogodbe, svetujemo pri prilagajanju notranje strukture prevzetega podjetja matičnemu podjetju in svetujemo pri drugih zadevah pri prevzemih. Tujim strankam nudimo informacije o slovenskem pravnem sistemu, poslovnem okolju, davčnih vprašanjih, trgu delovne sile in drugih posebnostih poslovanja v državi.

Izkušnje: prevzem slovenskega proizvodnega podjetja s strani avstrijskega kupca (prodajna vrednost več deset milijonov EUR); svetovanje v zvezi s prodajo slovenskega podjetja na področju civilnega letalstva, svetovanje pri nakupu kmetijsko predelovalnega podjetja tujemu kupcu; svetovanje pri prodaji podjetij zaradi prodaje nepremičnin.

Reševanje sporov Vložitev tožbe je le ena izmed možnosti v primeru spora. S skrbno pripravo dokumentacije in pravnih argumentov se skušamo izogniti sodnemu postopku, s čimer nam pogosto uspe rešiti sporno razmerje brez vložitve tožbe. Stranki vedno predstavimo realistično oceno tveganja, stroškov, trajanja in verjetnega izida sodnega postopka.

Izkušnje: zastopanje strank v pogajanjih za mirno rešitev sporov, v mediacijskih postopkih, pred sodišči v vseh vrstah pogodbenih sporov, v odškodninskih postopkih, v upravnih postopkih in sporih, pred Ustavnim sodiščem ter pred drugimi državnimi organi.