Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Razvoj nepremičninskih projektov

Z investitorji sodelujemo pri pridobivanju nepremičnin, spremembah prostorskih aktov, pridobivanju gradbenih dovoljenj. Prav tako sodelujemo v pogajanjih z občinami, soglasjedajalci, lastniki sosednjih zemljišč ter pripravljamo pogodbe z izvajalci, splošne pogoje prodaje in prodajne pogodbe.

Izkušnje: sodelovanje v postopku spremembe prostorskega akta za gradnjo visoke poslovne stavbe; svetovanje pri gradnji stanovanjskega naselja – urejanje razmerij z občino in z ostalimi solastniki na območju; urejanje služnosti za dostop do zemljišč za gradnjo, sklepanje služnostnih pogodb; urejanje razmerij z lastniki sosednjih zemljišč; priprava soglasij za gradnjo; sestava prodajnih predpogodb in pogodb; urejanje davčnih zadev; svetovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja: sestava pogodb z arhitekti, drugimi projektanti, nadzorniki, izvajalci; priprava splošnih pogojev prodaje in prodajnih pogodb; reševanje spornih razmerij v zvezi z reklamacijo napak; sklepanje najemnih pogodb; sklepanje pogodb z upravniki; urejanje zadev pri GURS in zemljiškoknjižnih zadev, svetovanje pri sklepanju in izvajanju pogodb z bankami; svetovanje občinam pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.